Nhân Viên Làm Hồ Sơ Thầu


If you are a passionate individual who cares for others, has a keen sense of responsibility and ethics, service-minded and wants to develop your career in the healthcare industry, idsMED would be the right place for you.

- Know the state’s regulations on bidding/ Biết các quy định của nhà nước về đấu thầu

- Making domestic and international bidding packages (preparing both capacity and product)/ Làm gói thầu trong nước và quốc tế (chuẩn bị cả hồ sơ năng lực và sản phẩm)

- Monitoring the progress, receiving and processing information arising in the bidding process/ Theo dõi tiến độ, tiếp nhận và xử lý thông tin phát sinh trong quá trình đấu thầu

- Preparing fully, available documents offering hard files, soft files such as catalogs, translations, specifications, .../ Chuẩn bị đầy đủ, các tài liệu có sẵn cung cấp các tệp cứng, tệp mềm như danh mục, bản dịch, thông số kỹ thuật, ...

- Prepare documents and papers to support the business department such as quotes, dispatches, minutes .../ Chuẩn bị tài liệu và giấy tờ để hỗ trợ bộ phận kinh doanh như báo giá, công văn, biên bản ...

- Read and translate documents provided by the company; Learn more about market demand, competitors/ Đọc và dịch các tài liệu do công ty cung cấp; Tìm hiểu thêm về nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Managing and updating bid information to make reports/ Quản lý và cập nhật thông tin giá thầu để lập báo cáo

- Manage room papers and documents according to room and company regulations/ Quản lý giấy tờ và tài liệu phòng theo quy định của phòng và công ty

- Report daily work, weekly as presc

- Know the state’s regulations on bidding/ Biết các quy định của nhà nước về đấu thầu

- Making domestic and international bidding packages (preparing both capacity and product)/ Làm gói thầu trong nước và quốc tế (chuẩn bị cả hồ sơ năng lực và sản phẩm)

- Monitoring the progress, receiving and processing information arising in the bidding process/ Theo dõi tiến độ, tiếp nhận và xử lý thông tin phát sinh trong quá trình đấu thầu

- Preparing fully, available documents offering hard files, soft files such as catalogs, translations, specifications, .../ Chuẩn bị đầy đủ, các tài liệu có sẵn cung cấp các tệp cứng, tệp mềm như danh mục, bản dịch, thông số kỹ thuật, ...

- Prepare documents and papers to support the business department such as quotes, dispatches, minutes .../ Chuẩn bị tài liệu và giấy tờ để hỗ trợ bộ phận kinh doanh như báo giá, công văn, biên bản ...

- Read and translate documents provided by the company; Learn more about market demand, competitors/ Đọc và dịch các tài liệu do công ty cung cấp; Tìm hiểu thêm về nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Managing and updating bid information to make reports/ Quản lý và cập nhật thông tin giá thầu để lập báo cáo

- Manage room papers and documents according to room and company regulations/ Quản lý giấy tờ và tài liệu phòng theo quy định của phòng và công ty

- Report daily work, weekly as prescribed/ Báo

Phúc lợi:

Bảo hiểm theo quy định
Du lịch
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Máy tính xách tay
Chế độ nghỉ phép 
Và các chế độ khác